Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Náhrada škody v podnikatelských vztazích

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

Doc. JUDr. Ivana Štenglová

docentka Právnické fakulty University Karlovy, byla členkou komise pro rekodifikaci občanského zákoníku a komise pro zpracování zákona o obchodních korporacích, členka Legislativní rady vlády

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Využívání právní úpravy náhrady škody v podnikatelských vztazích je jednou z nejsložitějších oblastí aplikace úpravy civilního práva. Je tomu tak nejen proto, že předpokladem vymožení práva na náhradu škody je (často obtížné) posouzení splnění zákonem stanovených předpokladů této povinnosti, ale i proto, že jde o oblast, kde se kromě obecné úpravy uplatní i celá řada úprav speciálních. Přitom judikatura vycházející z předchozí právní úpravy je poměrně hojná, často však vznikají pochybnosti o její využitelnosti po rekodifikaci a nová judikatura je zatím spíše sporadická.

Cílem semináře je podat přehled o praktických problémech uplatňování práva na náhradu škody v obchodních vztazích, vč. úpravy týkající se náhrady škody ve specifických obchodních oblastech (tj. zejména v oblasti korporátního práva, nekalé soutěže apod.), o významných soudních rozhodnutích v této oblasti, aplikovatelných i po rekodifikaci a o nové judikatuře týkající se náhrady škody.

Seminář se zaměří zejména na:

 • Obecnou úpravu povinnosti k náhradě škody, a to na
  • majetkovou újmu (škodu) a nemajetkovou újmu,
  • podmínky vzniku povinnosti k náhradě škody a nemajetkové újmy,
  • objektivní a subjektivní odpovědnost,
  • liberační důvody,
  • spoluzpůsobení škody,
  • oznamovací povinnost,
  • preventivní povinnost,
  • způsob a rozsah náhrady škody,
  • společný závazek k náhradě škody,
  • vzdání se práva na náhradu škody a její limitace.
 • Zvláštní případy povinnosti hradit škodu způsobenou při podnikatelské činnosti, a to na
  • škodu z provozní činnosti,
  • škodu způsobenou provozem zvláště nebezpečným,
  • škodu z provozu dopravních prostředků,
  • škodu způsobenou věcí,
  • škodu způsobenou vadou výrobku,
  • škodu na převzaté věci,
  • škodu na odložené věci,
  • škodu na vnesené věci,
  • škodu způsobenou informací či radou.
 • Povinnost k náhradě škody způsobené porušením jiné zákonné povinnosti, a to na
  • škodu vzniklou neoprávněným užíváním obchodní firmy,
  • škodu vzniklou nekalosoutěžním jednáním,
  • škodu vzniklou porušením předsmluvní povinnosti (culpa in contrahendo),
  • škodu vzniklou porušením povinnosti ve společenstevních a družstevních vztazích.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit