Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy


Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
22.08.2018 MS Excel - úvod do programování
05.09.2018 Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury)
10.09.2018 Obchodněprávní judikatura v prvním pololetí roku 2018
11.09.2018 Velká novela stavebního zákona na úseku územního rozhodování a stavebního řádu - první zkušenosti z aplikační praxe
11.09.2018 Spory s cizím prvkem - mezinárodní příslušnost soudů podle nařízení Brusel I BIS
12.09.2018 Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti
12.09.2018 MS Excel - vzorce a podmíněné formátování efektivně
12.09.2018 DPH od A do Z pro daňové a účetní specialisty
13.09.2018 Sousedská práva, nezbytná cesta a další otázky ochrany vlastnického práva v praxi a v judikatuře NS
17.09.2018 Změny v zákoníku práce od 2. pololetí 2018
17.09.2018 Daň z příjmů právnických osob pro daňové a účetní specialisty
18.09.2018 Stylistika současné češtiny
18.09.2018 Veřejná prostranství
19.09.2018 DPH v roce 2018
19.09.2018 MS Excel - analýza dat
19.09.2018 Kompletní průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku
20.09.2018 Poskytování a zprostředkování úvěrů spotřebitelům - aktuálně a v praxi
20.09.2018 Občanské průkazy a cestovní doklady po významné novele a s tím související změny procesů v aplikačním programu
20.09.2018 Aktuální problémy exekučního řízení
21.09.2018 Opatření obecné povahy
24.09.2018 Nová úprava a.s. a s.r.o. - aktuálně k hlavním změnám, mýtům a nejasnostem
25.09.2018 Zadávání veřejných zakázek: krok za krokem a prakticky zejména pro začátečníky
25.09.2018 Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona
25.09.2018 Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců po zavedení GDPR
26.09.2018 MS Word - pro pokročilé
26.09.2018 Zástavní právo - prakticky, s judikaturou a důrazem na nová pravidla
02.10.2018 Nový registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela
02.10.2018 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
03.10.2018 Dvoudenní seminář: Společné jmění manželů a spoluvlastnictví
03.10.2018 Myšlenkové mapy v manažerské praxi
03.10.2018 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
03.10.2018 Společné jmění manželů se zaměřením na vypořádání včetně aktuální rozhodovací praxe NS
03.10.2018 Právo na sociálních sítích
04.10.2018 Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku
04.10.2018 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
04.10.2018 Spoluvlastnictví - otázky přechodných ustanovení a likvidace spoluvlastnického vztahu včetně aktuální rozhodovací praxe NS
04.10.2018 Zákon o vodovodech a kanalizacích
08.10.2018 Český pravopis: jistoty a novinky
08.10.2018 Aktuální otázky evidence skutečných majitelů
09.10.2018 Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2018
09.10.2018 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku
09.10.2018 Zadávání veřejných zakázek: předmět a předpokládaná hodnota veřejné zakázky, pravidla pro vylučování účastníků ze zadávacího řízení, hodnotící kritéria a hodnocení nabídek + diskuse (volná témata)
10.10.2018 DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí
10.10.2018 Správní řád ve školství
10.10.2018 MS Excel - analýza dat
11.10.2018 Adaptace GDPR a zákon o zpracování osobních údajů - pokračování adaptace
11.10.2018 Stavební zákon na úseku územního rozhodování po velké novele stavebního zákona
11.10.2018 Cenotvorba v oboru vodovodů a kanalizací
15.10.2018 Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků
15.10.2018 Zákoník práce - písemnosti a předpisy, které vydává zaměstnavatel
15.10.2018 MS Excel - grafická analýza dat
15.10.2018 Náhrady škody v insolvenčních a konkursních souvislostech, vazby na poslední změny insolvenčního zákona, aktuální insolvenční a konkursní podstata
16.10.2018 Smlouvy a software
16.10.2018 Územní plánování po velké novele stavebního zákona
16.10.2018 Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé
16.10.2018 Bytové spoluvlastnictví a jeho předmět, společenství vlastníků jednotek a jeho stanovy, praktické problémy a jejich řešení + informace o připravované novele OBČZ a projednávané novele zákona o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev
17.10.2018 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům
17.10.2018 Veřejné zakázky: kurz praktické tvorby zadávací dokumentace a vedení zadávacího řízení v oblasti IT
17.10.2018 MS Word - efektivně
17.10.2018 Preferenční obchod Evropské unie
17.10.2018 Zákoník práce v roce 2018 ve znění dílčích novel
18.10.2018 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
18.10.2018 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
18.10.2018 Kurz české interpunkce
18.10.2018 Smluvní a závazkové právo
18.10.2018 Rodinné právo v praxi matrik
19.10.2018 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
22.10.2018 Zadání veřejných zakázek pro školy a školská zařízení
22.10.2018 Vazby zákona o DPH na účetnictví
23.10.2018 Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
23.10.2018 Neplatnost a zdánlivost (nicotnost) usnesení valné hromady včetně informací o navrhovaných změnách
23.10.2018 Zadávání veřejných zakázek: smlouvy na veřejné zakázky a změny závazků z těchto smluv, podmínky účasti dodavatelů v zadávacím řízení v nadlimitním a podlimitním režimu, horizontální a vertikální (in-house) spolupráce zadavatelů mimo zadávací řízení + diskuse (volná témata)
23.10.2018 Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
24.10.2018 Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů
24.10.2018 Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy
24.10.2018 MS Excel - funkce
24.10.2018 Daňový režim nejen benefitů u zaměstnance a zaměstnavatele
25.10.2018 Jak na kontrolu ve veřejné správě aneb kontrola od A do Z
25.10.2018 Právní aspekty integrace ve vzdělávání
25.10.2018 Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákona
25.10.2018 Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce v praxi
25.10.2018 Občanské průkazy a cestovní doklady po významné novele a s tím související změny procesů v aplikačním programu
26.10.2018 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení
26.10.2018 Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád
29.10.2018 Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob
29.10.2018 Smluvní pokuta v nové úpravě soukromého práva
30.10.2018 Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím NEN
30.10.2018 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
30.10.2018 Nařízení eIDAS - elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání a odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti
31.10.2018 Konzultační seminář o praktickém provádění Intrastatu
31.10.2018 Nová legislativa platebního styku v roce 2018
31.10.2018 Smluvní právo pohledem judikatury podle stavu k říjnu 2018
31.10.2018 MS Excel - analýza dat
01.11.2018 Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a GDPR - jak poskytovat osobní údaje veřejnosti a subjektům údajů a neporušit právo?
01.11.2018 Úprava úředních písemností
01.11.2018 Veřejné zakázky a dotace
01.11.2018 Exekuční řízení s cizím prvkem
01.11.2018 Nájemní vztahy, nájem obecně, nájem bytu, družstevního bytu, služebního bytu, nájem bytu zvláštního určení, specifické otázky a problémy praxe, služby spojené s bydlením, aktuální judikatura k nájemním vztahům
05.11.2018 Význam času v právu, promlčení
05.11.2018 DPH v roce 2018
06.11.2018 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě včetně dopadů GDPR do spisové služby
06.11.2018 Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu
06.11.2018 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
06.11.2018 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
06.11.2018 Zákon o státní službě
07.11.2018 Celní klasifikace zboží v roce 2018 prakticky a změny od 1. 1. 2019 - stroje, přístroje, zařízení, vozidla a jejich části, součásti a příslušenství
07.11.2018 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby
07.11.2018 Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů
07.11.2018 Projektové řízení s využitím myšlenkových map
07.11.2018 Autorský zákon aktuálně
08.11.2018 Velká novela vodního zákona účinná od 1. ledna 2019
08.11.2018 Veřejná podpora - jak řešit sporné otázky při aplikaci pravidel
08.11.2018 Jak se připravit na kontrolu Úřadu pro ochranu osobních údajů po zavedení GDPR
08.11.2018 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
08.11.2018 Insolvenční řízení - aktuální výkladové problémy a judikatura (projednání úpadku a rozhodnutí o něm, věřitelé a uplatňování pohledávek)
09.11.2018 Statutární a dozorčí orgány obchodních korporací - vznik a zánik funkce
12.11.2018 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku
12.11.2018 O právnické češtině aneb má i jazyk svá práva?
12.11.2018 Nadace, nadační fondy (a fondy svěřenské), spolky a ústavy soukromého práva - první změny v právní úpravě, zkušenosti, interpretační problémy a soudní rozhodnutí
13.11.2018 Pracovní právo v personální praxi (vybrané okruhy a výkladové problémy)
13.11.2018 Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
13.11.2018 Správní postupy podle stavebního zákona po jeho velké novele
13.11.2018 Zákon o přeměnách a jeho desetileté výročí: aktuální otázky přeměn obchodních korporací
13.11.2018 Adaptace GDPR a zákon o zpracování osobních údajů - pokračování adaptace
14.11.2018 Právní aspekty reklamy s důrazem na aktuální judikaturu a praxi
14.11.2018 Civilní proces - základní instituty občanského soudního řízení a jejich výklad v soudní praxi
14.11.2018 MS Excel - efektivně
14.11.2018 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)
14.11.2018 Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2018 a v roce 2019
15.11.2018 Služební vozidla a home office v praxi
15.11.2018 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku
15.11.2018 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí po novelizacích v roce 2017
15.11.2018 Účetní a daňové novinky roku 2018 a 2019 - komplexní pohled
15.11.2018 Věcná práva v poměrech NOZ a rozbor relevantní judikatury NS
16.11.2018 Zákon o ochraně utajovaných informací a jeho aplikace v praxi
19.11.2018 Běžné chyby a nedostatky v ocenění podniků a nemovitostí pro (mírně) pokročilé
19.11.2018 Zákoník práce se zaměřením na právní minimum pro personalisty
19.11.2018 Stylistika současné češtiny
19.11.2018 Zajištění a utvrzení dluhu
19.11.2018 Mezinárodní obchod z pohledu cel a DPH
20.11.2018 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
20.11.2018 Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí v roce 2019 s aktuálními příklady zdanění
20.11.2018 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek
20.11.2018 Změny v právu na informace? - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
21.11.2018 Timemanagement s využitím myšlenkových map
21.11.2018 Důchodové a nemocenské pojištění v roce 2019
21.11.2018 Praktická aplikace obecných zásad NOZ, aneb jak číst a používat prvních čtrnáct paragrafů
22.11.2018 Zákon o majetku státu
22.11.2018 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
22.11.2018 Rozúčtování nákladů na teplo a na teplou vodu při užívání bytů a nebytových prostorů
22.11.2018 Daně a účetnictví včetně novinek od roku 2019 a účetní závěrka 2018 pro nestátní neziskové organizace
23.11.2018 Novinky v obchodních korporacích - analýza judikatury roku 2018
23.11.2018 Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2018 a změny od roku 2019
23.11.2018 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
26.11.2018 Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně - změny v roce 2018 a k 1. 1. 2019 - problémové situace z praxe a jejich řešení, správné postupy aneb jak nedělat chyby
26.11.2018 Ochrana soukromí zaměstnanců po zavedení GDPR a s ohledem na aktuální judikaturu Evropského soudu pro lidská práva
26.11.2018 Dodací doložky Incoterms 2010 a jiná smluvní ujednání v zahraničním obchodě a jejich vliv na uplatňování DPH a celních předpisů při realizaci zahraničního obchodu
26.11.2018 Smlouva a další právní jednání - vznik, platnost, účinnost, výklad a obsah
26.11.2018 Vliv insolvenčního řízení na uplatňování a vymáhání pohledávek u obecných soudů a jiných k tomu příslušných orgánů - se zvláštním zaměřením na exekuční řízení a na osud těchto nároků po skončení insolvenčního řízení (včetně problematiky sporů z lepšího práva)
27.11.2018 Rozpočtová pravidla územních rozpočtů v praxi
27.11.2018 Jméno a příjmení v matriční praxi
27.11.2018 Aktuální problémy aplikace zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona o právu na informace o životním prostředí z pohledu autorů komentářů k těmto zákonům
27.11.2018 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
27.11.2018 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2019
28.11.2018 Český pravopis: jistoty a novinky
28.11.2018 MS Excel - analýza dat pro pokročilé
28.11.2018 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
28.11.2018 Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví za rok 2018 a novinky od roku 2019
29.11.2018 Akciová společnost a s.r.o. na sklonku prvních pěti let účinnosti ZOK
29.11.2018 Místní poplatky - nejčastější nesprávnosti v daňovém řízení
29.11.2018 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
29.11.2018 Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů
29.11.2018 Účastníci řízení před a po velké novele stavebního zákona
29.11.2018 Soudní přezkum činnosti a nečinnosti správních orgánů - žalobní typy ve správním soudnictví a rozdíly v řízení o nich podle aktuální judikatury
30.11.2018 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - zkušenosti s aplikací v praxi
30.11.2018 Účetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z
03.12.2018 Aktuální pracovněprávní judikatura 2017/2018 a legislativní novinky
03.12.2018 DPH v roce 2018 a změny od roku 2019
03.12.2018 Vybrané otázky medicínského práva
04.12.2018 Poskytování informací veřejnosti po účinnosti GDPR - vliv GDPR na registr smluv - jak postupovat ve sporných situacích
04.12.2018 Občanské průkazy a cestovní doklady po významné novele a s tím související změny procesů v aplikačním programu
04.12.2018 Pohledávky - účetní a daňová příprava na účetní závěrku
04.12.2018 Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona
05.12.2018 Daň z nemovitých věcí pro rok 2019 včetně daňového přiznání
05.12.2018 MS Excel - funkce
05.12.2018 Klasifikace zboží pro celní účely - přehled 2018 a co očekávat od roku 2019
05.12.2018 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
05.12.2018 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
05.12.2018 Aktuální problémy exekučního řízení
06.12.2018 Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy po významných novelách
06.12.2018 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
06.12.2018 Daňové přiznání fyzických osob za rok 2018 a novinky v daňové legislativě od roku 2019
06.12.2018 Insolvenční řízení - aktuální výkladové problémy a judikatura (majetková podstata a způsoby řešení úpadku)
06.12.2018 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
07.12.2018 Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví za rok 2018 a novinky od roku 2019
07.12.2018 Zákoník práce v roce 2018 ve znění dílčích novel
07.12.2018 Přestupky na úseku životního prostředí - dopady zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a změnového zákona č. 183/2017 Sb.
10.12.2018 Úprava úředních písemností
10.12.2018 Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts
10.12.2018 Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních
10.12.2018 Účetní a daňové novinky roku 2018 a 2019 - komplexní pohled
11.12.2018 Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona - část II. - příklady a cvičení
11.12.2018 Výkladové problémy a jejich řešení v projednávané velké novele zákona o obchodních korporacích
11.12.2018 Soudní přezkum ve věcech správního trestání - aktuální judikatura správních soudů
12.12.2018 Vybrané aktuální otázky věcných práv (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena)
12.12.2018 DPH v roce 2019 ve vazbě na předpisy EU
12.12.2018 Stavby, pozemky, nemovitosti a nabývání od neoprávněného v praxi a v aktuální judikatuře NS
12.12.2018 Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění v roce 2019
12.12.2018 MS Excel - analýza dat
12.12.2018 Nájem prostoru sloužícího k podnikání (prakticky, s bohatou judikaturou a doporučeními pro smluvní praxi)
13.12.2018 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě po velké novele stavebního zákona, rozsah dokumentací a projektových dokumentací po novele vyhlášky o dokumentaci staveb
13.12.2018 Daň z příjmů právnických osob za rok 2018 a od roku 2019
13.12.2018 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
13.12.2018 Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců po zavedení GDPR
14.12.2018 Aktuální daňová judikatura Nejvyššího správního soudu
14.12.2018 Opravné prostředky ve správním řízení
14.12.2018 Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2019
17.12.2018 Výkladové problémy ze zákoníku práce a jejich řešení v praxi mzdové účetní v roce 2019
17.12.2018 Náhrada škody v podnikání
18.12.2018 Velká novela stavebního zákona na úseku územního rozhodování a stavebního řádu - první zkušenosti z aplikační praxe
18.12.2018 DPH v roce 2018 a změny od roku 2019
18.12.2018 Celní problematika a provádění Intrastatu v roce 2019
19.12.2018 MS Word - efektivně
19.12.2018 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím institutům)
19.12.2018 Novinky ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti

Nalezeno celkem 225 seminářů na 15 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit