Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Obchodní a občanské právo

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
23.10.2018 Neplatnost a zdánlivost (nicotnost) usnesení valné hromady včetně informací o navrhovaných změnách
23.10.2018 Zadávání veřejných zakázek: smlouvy na veřejné zakázky a změny závazků z těchto smluv, podmínky účasti dodavatelů v zadávacím řízení v nadlimitním a podlimitním režimu, horizontální a vertikální (in-house) spolupráce zadavatelů mimo zadávací řízení + diskuse (volná témata)
26.10.2018 Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení
29.10.2018 Smluvní pokuta v nové úpravě soukromého práva
30.10.2018 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
30.10.2018 Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím NEN
31.10.2018 Smluvní právo pohledem judikatury podle stavu k říjnu 2018
31.10.2018 Nová legislativa platebního styku v roce 2018
01.11.2018 Veřejné zakázky a dotace
01.11.2018 Exekuční řízení s cizím prvkem
01.11.2018 Nájemní vztahy, nájem obecně, nájem bytu, družstevního bytu, služebního bytu, nájem bytu zvláštního určení, specifické otázky a problémy praxe, služby spojené s bydlením, aktuální judikatura k nájemním vztahům
05.11.2018 Význam času v právu, promlčení
07.11.2018 Autorský zákon aktuálně
07.11.2018 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby
08.11.2018 Insolvenční řízení - aktuální výkladové problémy a judikatura (projednání úpadku a rozhodnutí o něm, věřitelé a uplatňování pohledávek)
08.11.2018 Veřejná podpora - jak řešit sporné otázky při aplikaci pravidel
09.11.2018 Statutární a dozorčí orgány obchodních korporací - vznik a zánik funkce
12.11.2018 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku
12.11.2018 Nadace, nadační fondy (a fondy svěřenské), spolky a ústavy soukromého práva - první změny v právní úpravě, zkušenosti, interpretační problémy a soudní rozhodnutí
13.11.2018 Zákon o přeměnách a jeho desetileté výročí: aktuální otázky přeměn obchodních korporací
14.11.2018 Právní aspekty reklamy s důrazem na aktuální judikaturu a praxi
14.11.2018 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)
14.11.2018 Civilní proces - základní instituty občanského soudního řízení a jejich výklad v soudní praxi
15.11.2018 Věcná práva v poměrech NOZ a rozbor relevantní judikatury NS
15.11.2018 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku
19.11.2018 Zajištění a utvrzení dluhu
20.11.2018 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek
20.11.2018 Zadávání veřejných zakázek - aplikační otazníky, diskuse nad vybranými problémy v souvislostech
21.11.2018 Praktická aplikace obecných zásad NOZ, aneb jak číst a používat prvních čtrnáct paragrafů
22.11.2018 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
22.11.2018 Zákon o majetku státu
23.11.2018 Novinky v obchodních korporacích - analýza judikatury roku 2018
26.11.2018 Smlouva a další právní jednání - vznik, platnost, účinnost, výklad a obsah
26.11.2018 Vliv insolvenčního řízení na uplatňování a vymáhání pohledávek u obecných soudů a jiných k tomu příslušných orgánů - se zvláštním zaměřením na exekuční řízení a na osud těchto nároků po skončení insolvenčního řízení (včetně problematiky sporů z lepšího práva)
28.11.2018 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
29.11.2018 Akciová společnost a s.r.o. na sklonku prvních pěti let účinnosti ZOK
29.11.2018 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
03.12.2018 Vybrané otázky medicínského práva
04.12.2018 Zadávání veřejných zakázek: smlouvy na veřejné zakázky a změny závazků z těchto smluv, podmínky účasti dodavatelů v zadávacím řízení v nadlimitním a podlimitním režimu, horizontální a vertikální (in-house) spolupráce zadavatelů mimo zadávací řízení + diskuse (volná témata)
05.12.2018 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
05.12.2018 Aktuální problémy exekučního řízení
05.12.2018 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
06.12.2018 Insolvenční řízení - aktuální výkladové problémy a judikatura (majetková podstata a způsoby řešení úpadku)
06.12.2018 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
10.12.2018 Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts
10.12.2018 Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních
11.12.2018 Výkladové problémy a jejich řešení v projednávané velké novele zákona o obchodních korporacích
12.12.2018 Stavby, pozemky, nemovitosti a nabývání od neoprávněného v praxi a v aktuální judikatuře NS
12.12.2018 Vybrané aktuální otázky věcných práv (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena)
12.12.2018 Nájem prostoru sloužícího k podnikání (prakticky, s bohatou judikaturou a doporučeními pro smluvní praxi)
17.12.2018 Náhrada škody v podnikání
19.12.2018 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím institutům)

Nalezeno celkem 52 seminářů na 4 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit