Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Obchodní a občanské právo

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
26.02.2018 Nová úprava a.s. a s.r.o. - aktuálně k hlavním změnám, mýtům a nejasnostem
27.02.2018 Bytové spoluvlastnictví v praxi, prohlášení a jeho změny, společenství vlastníků jednotek a jeho stanovy, odpovědnost orgánů SVJ, postavení vlastníka jednotky jako dlužníka a další praktické problémy a jejich řešení, informace o projednávaných novelizacích OBČZ a dalších souvisejících předpisů
28.02.2018 Nekalá soutěž podle aktuální judikatury a praxe
28.02.2018 Insolvenční řízení - aktuální výkladové problémy a judikatura (projednání úpadku a rozhodnutí o něm, věřitelé a uplatňování pohledávek)
01.03.2018 Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
05.03.2018 Rozdělení a výplata vlastního kapitálu - právní a daňové souvislosti
07.03.2018 Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury)
08.03.2018 Aktuální problémy exekučního řízení
09.03.2018 Tvorba druhů akcií a podílů - možnosti a limity
12.03.2018 Povinnosti a rizika pro jednatele, statutární ředitele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby
13.03.2018 Zadávání veřejných zakázek: předmět a předpokládaná hodnota veřejné zakázky, pravidla pro vylučování účastníků ze zadávacího řízení, hodnotící kritéria a hodnocení nabídek + diskuse (volná témata)
14.03.2018 Zástavní právo - prakticky, s judikaturou a důrazem na nová pravidla
15.03.2018 Aktuální soukromoprávní otázky IT práva
19.03.2018 Pravidlo čtyř očí - význam, možnosti, limity a důsledky jeho porušení (aktuální otázky zastupování korporací)
19.03.2018 Incidenční spory v insolvenci se zvláštním zaměřením na neúčinná a odporovatelná právní jednání
20.03.2018 Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku
20.03.2018 Neplatnost a zdánlivost usnesení valné hromady
22.03.2018 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
22.03.2018 Likvidace spoluvlastnického vztahu z pohledu aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR (podrobný výklad) a vybrané otázky správy společné věci (exkurs)
26.03.2018 Smlouva a další právní jednání - vznik, platnost, účinnost, výklad a obsah
27.03.2018 Právní úprava podnikatelských seskupení a zpráva o vztazích po rekodifikaci
28.03.2018 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)
04.04.2018 Vybrané aktuální otázky věcných práv (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena)
04.04.2018 Stavby a pozemky z pohledu rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu (a Ústavního soudu) ČR
05.04.2018 Veřejné zakázky a dotace
06.04.2018 Aktuální otázky evidence skutečných majitelů
09.04.2018 Zajištění a utvrzení dluhu
10.04.2018 Nájem obecně, smlouva o nájmu bytu, její náležitosti, společný nájem bytu manželů, jeho vznik a zánik, zánik nájmu bytu, vyklizení bytu, bytové náhrady, nová judikatura, služby spojené s bydlením
11.04.2018 Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům
12.04.2018 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku
16.04.2018 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku
16.04.2018 Valné hromady a.s. a s.r.o.
17.04.2018 Zadávání veřejných zakázek: smlouvy na veřejné zakázky a změny závazků z těchto smluv, podmínky účasti dodavatelů v zadávacím řízení v nadlimitním a podlimitním režimu, horizontální a vertikální (in-house) spolupráce zadavatelů mimo zadávací řízení + diskuse (volná témata)
17.04.2018 Základní dispozice s majetkem (jměním) obchodní korporace včetně jeho zastavení po rekodifikaci
18.04.2018 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
19.04.2018 Smlouvy a software
19.04.2018 Exekuční řízení s cizím prvkem
19.04.2018 Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto?
23.04.2018 Kupní smlouva v novém občanském zákoníku
24.04.2018 Insolvenční řízení - aktuální výkladové problémy a judikatura (majetková podstata a způsoby řešení úpadku)
25.04.2018 Praktická aplikace obecných zásad NOZ, aneb jak číst a používat prvních čtrnáct paragrafů
26.04.2018 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
14.05.2018 Smluvní pokuta v nové úpravě soukromého práva
14.05.2018 Souběhy, smlouva o výkonu funkce a odměňování manažerů
16.05.2018 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
16.05.2018 Autorský zákon - aktuálně
17.05.2018 Akciová společnost pod drobnohledem
17.05.2018 Věcný záměr nového civilního řádu soudního
17.05.2018 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
17.05.2018 Veřejná podpora v praktických příkladech
21.05.2018 Vybrané otázky medicínského práva
21.05.2018 Postavení zajištěného věřitele v insolvenčním řízení, zajištění u vylučovacích nároků a nároků z odpůrčího práva
22.05.2018 Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím NEN
23.05.2018 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím institutům)
24.05.2018 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu
24.05.2018 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
28.05.2018 Postoupení pohledávky a jiné změny v osobě věřitele či dlužníka
29.05.2018 Zákon o majetku státu
30.05.2018 Nájemní bydlení (prakticky zaměřený výklad právní úpravy nejen v občanském zákoníku)
31.05.2018 Smluvní právo pohledem judikatury podle stavu ke květnu 2018
04.06.2018 Náhrada škody v podnikání
04.06.2018 Aktuální problémy exekučního řízení
05.06.2018 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek
05.06.2018 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
05.06.2018 Judikatura k obchodním korporacím za období 2017/2018
06.06.2018 Společné jmění manželů se zaměřením na vypořádání z hlediska nové právní úpravy a aktuální předpokládané rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR
07.06.2018 Směnka (blankosměnka) s důrazem na aktuální judikaturu
07.06.2018 Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR ve vybraných oblastech věcných práv (zejména hmotněprávní souvislosti nové judikatury Nejvyššího soudu)
11.06.2018 Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních
11.06.2018 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly
12.06.2018 Pozvánka ke kulatému stolu - zadávání veřejných zakázek: co nás zajímá a na co se běžně (ne)ptáme?
14.06.2018 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
14.06.2018 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
18.06.2018 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby
20.06.2018 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
27.06.2018 Promlčení práva

Nalezeno celkem 76 seminářů na 6 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit